Inhyrning viktigt för arbetsgivare


Av Henrik Bäckström, 05 Mar 2013

En rad av siluetter

Illustration: Mathias Landefjord

Det vanligaste skälet för att hyra in personal är att klara tillfälliga arbetstoppar. Det uppger 63 procent av de tillfrågade i en undersökning bland 600 arbetsgivare. Därefter kommer behov att ta in en vikarie för att ersätta en medarbetare som är föräldraledig eller sjuk. Det tredje vanligaste skälet är brådska – rekryteringen måste ske snabbt och rätt.

Arbetstoppar är ett vanligare skäl bland privata arbetsgivare än offentliga, vilket avspeglar att arbetsflödet i offentliga verksamheter som regel är jämnare, eller att man belastar befintlig personal mer. I kategorin industri- och basnäringar är tillfälliga arbetstoppar ett vanligare skäl (79 procent) än i kategorin välfärd och offentlig sektor (32 procent).

Större företag i behov av att ersätta en medarbetare som är föräldraledig eller sjuk är mer benägna att anlita bemanningsföretag än att anställa vikarier.

Ungefär hälften av arbetsgivarna som hyrt in personal uppger att tidsaspekten var ett skäl för inhyrningen. Brådska är ett ungefär lika vanligt skäl för alla arbetsgivare.

Av de arbetsgivare i undersökningen som någon gång anlitat bemanningsföretag svarar tre av fyra att det är viktigt att kunna hyra in personal.

Det finns också HR-driven rekrytering av bemanningspersonal som mer handlar om att lösa personalfrågor på ett smidigt sätt. Behov av att ta in en vikarie, en särskild specialistkompetens eller att det krävs en interimslösning under pågående rekrytering är skäl som kan räknas hit.

En tredjedel av de arbetsgivare som anlitat bemanningsföretag uppger att den främsta orsaken har varit att ta in kvalificerade specialister.

Om undersökningen:

För att ta reda på företagens användning och behov av rekrytering, inhyrning och omställning har en kvantitativ undersökning bland 600 arbetsgivare representativa för Sveriges köpare av bemanningstjänster genomförts av ett oberoende undersökningsföretag. Urvalet av arbetsgivare har gjorts för att få en så heltäckande bild som möjligt av den personalinhyrning som sker i Sverige och av de arbetsgivare som hyr in personal. Arbetsgivarna företräder olika typer av verksamheter och har olika antal anställda. Ett syfte med urvalet är att det ska gå att jämföra inhyrningsbehoven hos olika kategorier arbetsgivare. Arbetsgivarna har delats in i kategorierna industri- och basnäringar, teknisk service, tjänster