Arbetsförmedlingen och omställningsföretag

· ·
Av Henrik Bäckström, 29 Jan 2013

Foto: Mathias Landefjord

Sedan några år tillbaka anlitar Arbetsförmedlingen, AF, företag i syfte att hjälpa arbetslösa tillbaka i jobb. Detta sker inom ramen för olika program som: jobbcoachning, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för unga, nyanlända, rehabilitering och etableringslots.

Under 2010 fick 113 717 individer hjälp till jobb genom något av dessa program.

Under 2011 erhöll 140 117 personer motsvarande stöd. Under 2012 sjönk siffran till 100 000 enligt uppgift från Arbetsförmedlingen i december. Allt enligt Arbetsförmedlingens siffror. Vi är stolta över var våra medlemsföretag åstadkommer, men vi vet att de vill och kan göra mer.

Vi vet också att oklarheterna i uppdragsfördelning skapar svårigheter när företagen ska utföra sin del av uppdraget – bästa möjliga kvalitet för individen de möter i vardagen. Lokaler ska hyras, löner ska betalas, datorutrustning ska finnas på plats – allt enligt de krav AF brukar ställa på externa leverantörer.

De här oklarheterna förklaras så här av AF:

I goda tider är arbetsmarknadens behov av jobbfrämjande insatser lägre, så individer själva lättare finner jobb. Då blir anlitandet av leverantörer lägre.

I sämre tider sätter man in större insatser för att arbetslösa ska komma in i jobb.

Detta låter ju rimligt.

I december konstaterade tyvärr, med all tillgänglig data för handen, alla prognoser och analyser, från etablerade bedömare såsom Konjunkturinstitutet, finansdepartementet, storbankerna inklusive Arbetsförmedlingen, att 2013 kommer att karaktäriseras av låg tillväxt, ökande arbetslöshet samt att arbetsgivare i stort planerar neddragningar.

Vi trodde att Arbetsförmedlingens budskap till de privata arbetsförmedlarna skulle bli: Gör er beredda, ty på grund av sviktande ekonomi och arbetsmarknad 2013, måste vi lägga i en extra växel! Svaret vi erhöll i december var dock: Det är oklart i vilken utsträckning externa leverantörer anlitas under 2013.

Våra medlemsföretag och AF strävar mot samma mål, därför hyser vi förhoppningar om att vi tillsammans ska kunna hitta sätt med tydligare system och goda samarbeten. Då kommer det att bli enklare för alla, och i synnerhet de mindre företagen, att bedöma vilka resurser de ska avsätta för uppdrag från AF under 2013. Eller för övrigt de närmast kommande åren.  Och i slutänden är det resurserna som hjälper de arbetssökande som är målet!