Med rötterna i kontorsservice

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Jan 2013

Jag läser just nu om boken Hyrt går hem, bemanningsbranschens historia av Anders Johnson. Det passar bra så här i inledningen av vårt jubileumsår. Det är 25 år sedan det första kollektivavtalet för uthyrd personal tecknades, 20 år sedan avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet och 10 år sedan branschorganisationen Bemanningsföretagen bildades.

Bemanningsbranschen har under de senaste 20 åren varit Sveriges snabbast växande bransch. De historiska rötterna till dagens moderna bemanningsbransch återfinns nästan helt inom kontorsservicebranschen.

I mitten av 1800-talet genomgick Sverige ett systemskifte. Skråväsendet avskaffades 1846 och passtvånget för inrikes resor 1860. Näringsfriheten infördes 1864. Dessa reformer öppnade för en rörligare arbetsmarknad, vilket i sin tur skapade behov av matchningstjänster.

Ett nedslag i boken vart 40:e år ger en summarisk bild av utvecklingen.

1864 startade Sophie Adlersparre en renskrivningsbyrå i Stockholm.

1902 inrättades den första offentliga arbetsförmedlingen av Helsingborgs stad i ett försök att minska kostnaderna för fattigvården.

1942 gjordes en lagändring som innebär att all verksamhet som tillhandahöll arbetskraft räknades som arbetsförmedling för att komma åt skenanställningar hos impressarier och hemhjälpsbyråer.

1985 föreslog den statliga Ams-kommitténs betänkande Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde en utbyggnad av den offentliga arbetsförmedlingens service i uppenbart syfte att konkurrera ut skrivbyråernas personaluthyrning.

Företagen i bemanningsbranschen anlitas numera av alla slags företag, offentliga sektorn och andra organisationer. Bemanningsbranschen har blivit en väl fungerande del av den svenska arbetsmarknaden. Och det har vi några starka kvinnor att tacka för.

Mer om händelserna som la grunden för bemanningsbranschen