Utmaningar för arbetsmarknaden 2013

· ·
Av Henrik Bäckström, 15 Jan 2013

Strax innan jul besökte jag Bryssel vid två tillfällen. Båda besöken gällde bemanningsbranschens centrala funktion på arbetsmarknaden. Det första besöket gällde EU-kommissionens expertgrupp för bemanningsdirektivet. Förutom arbetsmarknadens parter deltog representanter från de olika medlemsstaterna.

Som bekant skulle direktivet varit infört i de europeiska medlemsstaterna i december 2011.

Ett år senare konstaterades att direktivet till stora delar införts bristfälligt, i synnerhet artikel 4 som handlar om reglering av otillåtna hinder för bemanningsverksamhet.

Så den problematiken kommer säkerligen att bli en het potatis i flera länder under 2013. Vår europeiska branschorganisation Eurociett konstaterar att kommissionen i sitt arbetsmarknadspaket (Employment package) lyfter fram en korrekt och fullständig implementering av bemanningsdirektivet som ett viktig steg i att uppnå bättre fungerande arbetsmarknader över hela Europa. Tyvärr lyfts Sverige fram som en medlemsstat där implementeringen inte lyckats.

Det andra besöket gällde en partsgemensam rapport om bemanningsjobb. Även EU-kommissionen har varit initiativtagare till rapporten.

Såväl Eurociett som facket Uni Europa lyfter i sin nya rapport fram fyra viktiga fakta kring bemanningsjobb och branschens funktion på arbetsmarknaden:

1. Från arbetslöshet till jobb. I till exempel Tyskland visas att 60 procent av de bemanningsanställda som fick jobb under 2011 var innan bemanningsanställningen antingen arbetslösa eller hade inte haft ett jobb tidigare. Enligt vår egen medarbetarundersökning för ett år sedan kom 33 procent av medarbetarna i branschen direkt från arbetslöshet till bemanningsjobbet.

2. Från bemanningsjobb till andra jobb. I Belgien använder 48 procent av de bemanningsanställda bemanningsjobb för att komma vidare på arbetsmarknaden till nya jobb.

3. Från utbildning till jobb. 46 procent av bemanningsanställda i Italien är under 25 år.

4. Särskilda målgrupper. 31 procent av de bemanningsanställda i Holland utgörs av personer från etniska minoriteter, från långtidsarbetslöshet eller med funktionshinder. Även andelen äldre bemanningsjobbare ökar.

Bland de partsgemensamma rekommendationerna som rapporten utmynnar i återfinns behovet att

1. säkerställa ett korrekt införande av bemanningsdirektivet,

2. stärka samarbetet mellan privata och offentliga arbetsförmedlingar samt

3. fortsatt utveckla partssamarbete.

Sannerligen blir 2013 ett intressant bemanningsår.