Bemanningsbarometern: Svagare efterfrågan


Av Henrik Bäckström, 12 Mar 2012

Bemanningsbarometer

Illustration: Mathias Landefjord

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

I februari i år räknade ungefär en fjärdedel av företagen inom branschen bemanning och arbetsförmedling med ökad efterfrågan under de närmaste tre månaderna. Förväntningarna har dock inte infriats, då efterfrågan fallit i över 60 procent av företagen de senaste tre månaderna. Efterfrågan minskade även under rekordkvartalet fyra förra året, då dessutom volymen av inneliggande uppdrag minskade för 68 procent av företagen.

Försämrat konjunkturläge men ljusare framåt
Detta talar för en försämring av konjunkturläget i början av 2012. Denna ledande indikator har åter visat sig stämma, då hela 66 procent av företagen inom branschen i februari rapporterade att utvecklingen av deras verksamhet försämrats under de senaste tre månaderna.

Nu räknar omkring en fjärdedel av bemanningsföretagen med att minska antalet anställda under de närmaste tre månaderna, vilket är i linje med tecknen om svagare efterfrågan. Svag inhemsk efterfrågan hos företag och hushåll på bred front i början av 2012 kommer naturligtvis märkas även för bemanningsbranschen.

Ändå är en majoritet av företagen inom branschen optimistiska inför det närmaste halvåret, då hela 61 procent av dem räknar med ökad efterfrågan. Det tycks därmed finnas en förhoppning om att konjunkturnedgången i svensk ekonomi blir relativt kortvarig.

Diagram

Källa: KI-barometern, Macrobond

Videoklipp
Förbundsdirektör Henrik Bäckström berättar om bemanningsbarometern i ett klipp på YouTube.

Om Bemanningsbarometern och dess urval:
Konjunkturinstitutet frågar i sin Konjunkturbarometer 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet samt halvåret. De redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. I den senaste undersökningen som publicerades den 23 februari 2012, svarade 80 procent av de 113 företagen, vilket kan anses som en hög svarsprocent. Bemanningsbranschen hade år 2010 i genomsnitt 63 000 årsanställda.

Nettotal: Andelen av företagen som svarat ökning minus andelen som svarat minskning.