Företagsutveckling genom interaktion, relationer och nätverkande

· · ·
Av Henrik Bäckström, 09 Jan 2012

 

G4S övervakningscentral

Foto: Johan Paulin/G4S

Vad jag lyfte fram i mitt bloggsvar till Hans Åberg var en forskningsbaserad bild av hur företag är organiserade och utvecklas långsiktigt. Bilden är viktig för att den ger implikationer för vad politiken kan göra och hur politiska insatser kan riktas i syfte att stödja såväl företags som individers utveckling.

Hans Åbergs bild är att all personal är anställd av företaget och alla utvecklingsaktiviteter sker inom ramen för företaget, som i sin tur verkar i det tomma intet. Det är en förlegad, och inte minst en ytterst förenklad bild, av företagande och företagsutveckling som även forskning och undervisning lämnat för länge sedan. Detta kan jag säga av min tidigare fleråriga erfarenhet som både lärare och forskare i ekonomi vid ett flertal universitet.

Diskussionen har inget specifikt med bemanningsföretag, bemannings- eller andra konsulter att göra, utan gäller just bilden av hur företag och dess verksamhet utvecklas. Det handlar om hur vi förstår företags verksamhet och hur värde skapas genom företagande.

Omfattande forskning, såväl nationell som internationell, har i decennier visat att utveckling sker i komplexa företagsnätverk. Läs gärna forskning av professorerna Håkan Håkansson, Björn Axelsson, Jan Johansson. Boken Företag i nätverk – Ny syn på konkurrenskraft från 1982 (sic!), redigerad av Ingemund Hägg och Jan Johansson, ger en bra introduktion. Eller varför inte professor Lars Hallén som också är styrelseledamot av Bertil Olin-institutet.

På tal om liberala företagare. David Ford ger en utmärkt internationell introduktion till ämnet i boken Understanding Business Markets: Interaction, Relationships, Networks. (Academic Press 1990). Efter dessa grundläggande verk finns en uppsjö forskning publicerad i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter kring företagande. Den fortsätter än i dag i oförminskad takt. Jag rekommenderar starkt att ta del av denna kunskapsbank.

Företag, organisationer, myndigheter, utbildnings- och forskningsinstitutioner är sammankopplade med varandra på många olika sätt och i dessa relationer sker utveckling. Att se företagande i detta perspektiv får naturligtvis implikationer för hur man ur ett samhällsperspektiv kan stödja företagande och företagsutveckling. Låt mig ta två exempel.

Exempel ett. Med den förenklade bilden ser Hans Åberg att  grupper med svagare förankring på arbetsmarknaden riskeras att ställas utanför helt. Denna slutsats är helt felaktig. Nu har det ju visat sig att just sådana grupper har fått ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Till exempel unga och utlandsfödda är överrepresenterade i bemanningsbranschen. De kommer oftast från arbetslöshet och går i stor utsträckning vidare till andra anställningar, vilket forskarna Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson Joona vid Stockholms universitet visat i rapporten Hur fungerar bemanningsbranschen?

Ett annat exempel. Bevakningsjobb organiseras i dag av stora internationella bevakningsföretag, i stället för av företag i allmänhet. Denna utveckling har inneburit att bevakningsjobbet har professionaliserats. Det är möjligt att genomgå särskilt säkerhetsgymnasium, initierat av bevakningsbranschen. Det är möjligt att göra karriär inom bevakningsbranschen på ett helt annat sätt i dag än i går. Ur företagsperspektiv har utvecklingen gått från en utspridd verksamhet med enkelt tjänsteinnehåll till uppkomsten av en bransch med mycket utvecklat tjänsteinnehåll och internationaliserad verksamhet. Här pratar vi företagsutveckling!

Vi kan studera bransch efter bransch och konstatera en tilltagande specialisering över lång tid och därigenom ett tätt samarbete mellan företag och andra organisationer. En specialisering som också medfört att yrkesgrupper och branscher som tidigare levt i skymundan där det inte funnits kraft för utveckling, över tid utvecklas till nya branscher och yrkesgrupper. När Hans Åberg skriver om vikten av företagets sociala struktur glömmer han bort att även bemanningsföretag, IT- och telekomföretag, tekniska konsulter, bevakningsföretag också är företag med sociala strukturer.

Jag är dock glad över Hans vilja att riva barriärerna för att anställa.

Om detta vill jag berätta.