Medskick till regeringen i budgetförhandlingarna: Varje arbetad timme spelar roll!

· · ·
Av Gabriella Sebardt, 22 Aug 2011

 

Vi besökte förra veckan regeringskansliet tillsammans med några medlemsföretag för att informera om branschen, dess utveckling, kvalitetssäkring – läs auktorisation – och tjänsteutbud.

Stämningen var laddad, budgetförhandlingarna pågår ju för fullt, och förhoppningarna om besked i sakfrågor grusades en aning. En sak framgick dock tydligt: Ett omtag är att vänta vad gäller Arbetsförmedlingens upphandlingar, och långtidsarbetslösa kommer att stå i fokus.

Detta välkomnar vi! Ett ökat arbetskraftdeltagande är avgörande för Sveriges framtid och bemanningsbranschens funktion som inkörsport till arbetsmarknaden är välkänd. Med tydligare incitament skulle den dessutom kunna stärkas ytterligare.

Här kommer därför ett medskick till regeringen: En lista över de främsta drivkrafterna hos arbetsgivare och enskilda som våra medlemsföretag identifierat. Målet med förslagen är att sänka trösklarna till arbete. Utgångspunkten är att varje arbetad timme spelar roll – för alla!

1. Incitament för arbetsgivare

Arbetsgivare måste ofta fås att våga anställa personer som av olika anledningar inte är fullt etablerade på arbetsmarknaden. För detta behövs en tydlig riskpremie. Den chanstagning många upplever att det är att ta någon i sin tjänst som inte nyligen arbetat måste helt enkel uppvägas. Ett välfungerande exempel är sänkt arbetsgivaravgift.

Vidare behöver administrationen av denna riskpremie vara så enkel som möjlig och måste kunna fungera i entreprenörens vardag. Annars hinner inte arbetsgivaren eller, i värsta fall, avskräcks från att engagera sig.

Slutligen behövs det många gånger ett kontinuerligt stöd till arbetsgivaren för att individen som gör sitt återinträde, eller arbetsdebut, fullt ut ska accepteras på arbetsplatsen.

2. Incitament för individen

För att stödinsatserna till nytt jobb ska vara framgångsrika måste de styras av individens förutsättningar. Med andra ord behöver dessa vara individanpassade och såväl coachning som riskpremier måste sättas i direkt relation till den enskildes situation och levnadsvillkor.

Riskpremien behöver också kunna följa individen så länge det finns behov för detta. Den ska till exempel inte påverkas av anställningsbyten, då uppkommer inlåsningseffekter.

Slutligen behöver varje försök till arbetsmarknadsetablering belönas. Det måste finnas ekonomiska incitament för individen att våga börja arbeta om än i begränsad omfattning. Resan in på arbetsmarknaden för grupper med svag anknytning börjar ofta med små steg. Till exempel skulle befintlig försörjning kunna behållas under en övergångsperiod.

3. Incitament för bemanningsbranschen

Bemanningsföretag bedriver kommersiellt grundad verksamhet. Alltså behöver även förutsättningarna för uppdrag i offentlig sektor följa marknadsekonomins principer om utbud och efterfrågan. Annars blir inte samarbetet konstruktivt.

Vid offentlig upphandling måste därför hänsyn tas till marknadens förutsättningar och villkoren för både processer och ersättningsmodeller måste vara affärsmässiga. Upphandlingarna behöver också vara aktörsneutrala och Arbetsförmedlingens roll måste följaktligen renodlas, dagens intressekonflikter är förödande för svål förtroende som effektivitet.

Det är vår övertygelse att mycket av ovan skulle uppnås om offentliga uppdrag hade sin grund i kundvalssystem.