Kvalitetssäkring för jobbcoacher finns redan

· ·
Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2011

Det finns redan ett etablerat kvalitetssäkringssystem för jobbcoacher som fack och arbetsgivare inom bemanningsbranschen upprätthåller. Auktoriserat omställningsföretag och auktoriserat bemanningsföretag. Våra auktoriserade företag granskas årligen av en partsgemensam auktorisationsnämnd där såväl LO- som tjänstemannafacken är representerade.

I GP ställer arbetsmarknadsminister Hillevi Engström krav på seriösa aktörer. Det tolkar jag som att inte heller hon är nöjd med Arbetsförmedlingens nuvarande upphandling.

När förra regeringen 2008 konstaterade hur mycket jobbcoachning som de facto länge bedrivits framgångsrikt vid sidan av Arbetsförmedlingen (även finansieringsmässigt helt utanför statsbudgeten), blev det naturligt att alla arbetslösa individer skulle få samma effektiva stöd i sitt jobbsökande. Alltså, inte bara de som jobbat på stora företag med resurser för inköp av jobbcoachning, inte bara de som är fullt etablerade på arbetsmarknaden och inte heller bara de som har tillgång till arbetsmarknadsparternas egna trygghetssystem.

Problemet med jobbcoachningen i statlig regi, blev dock att Arbetsförmedlingen inte vände sig till den etablerade marknadens jobbcoacher, utan i sin iver att skapa en ny marknad godkände allsköns aktörer som inte är och som inte har varit verksamma på jobbcoachmarknaden. Med sina lösa tyglar öppnade AF portarna för många lycksökare. Detta, fast exempelvis trygghetsfonden TSL (Svenskt Näringsliv/LO) anlitat den etablerade marknadens omställningsföretag i flera år. TSL förmedlar jobbcoacher till uppsagda inom LO:s yrkesområden i privat sektor. AF har hänvisat till att regeringen i sitt uppdrag krävt en mångfald av jobbcoacher. Men mångfalden finns redan på den etablerade jobbcoachningsmarknaden. Det finns såväl stora företag som små, såväl lokala som regionala företag, såväl nationella som globala jobbcoacher. I mångfaldsperspektiv kan därtill tilläggas olika typer av specialisering på olika grupper på arbetsmarknaden.

Resultatet och effektiviteten i den statliga upphandlingen av jobbcoacher har inte låtit vänta på sig. Den bistra sanningen är att inte alla företag är jobbcoacher. Lika lite som alla företag är byggföretag eller alla företag kan sägas vara advokatbyråer.

Arbetsmarknadens parter har sedan 1970-talet successivt ökat sitt arbete med jobbcoachning. Helt vid sidan av den statliga arbetsförmedlingen. Senast i utvecklingen är trygghetsrådet för kommunalt och landstingsanställda som kör igång i år. Även här kommer marknadens företag att upphandlas. Därför har personer som är etablerade på arbetsmarknaden, såväl tjänstemän som arbetare, såväl i statlig som privat anställning etcetera vid uppsägning jobbcoachning utanför det statliga systemet.

Omställning=jobbcoachning

Skillnaden är dock att ett annat begrepp har använts, nämligen omställning. De lösningar för jobbcoachning som parternas trygghetsråd erbjuder är reglerade i kollektivavtal som ofta benämns omställningsavtal, därför har det i såväl fackliga som arbetsgivarkretsar benämnts som omställning när en arbetslös person fått hjälp till nytt jobb. Det var den regering som tillträdde 2006 som införde det nya begreppet jobbcoach, som sedan också AF anammade.

Begreppet omställningsföretag står för företag som konkret och handfast hjälper individer till nytt jobb. Denna tjänst har som sagt funnits i decennier. Att staten sedan tog termen jobbcoach och vidgade tjänsten till hokus-pokus-insatser har bara förstört för de omställningsföretag som jobbat seriöst och framgångsrikt med omställningstjänster sedan länge.